2021 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar - Sosyal Sorumluluk Projeleri

2021’de Garanti BBVA Factoring’de 120 çalışan, teknik, mesleki ve kişisel yetkinliklerini geliştirebilecekleri toplam 2.536 saat eğitime katılmıştır.

Garanti BBVA Factoring, sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, kamu kurum ve kuruluşlarına aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde yardım ve bağış yapmaktadır.

Şirket, tüm bağış ve yardımlarını, bireyin ve toplumun vizyonunu geliştiren alanlarda misyon ve politikalarına uygun şekilde ve etik ilkelerini gözeterek gerçekleştirmektedir. Şirket’in kurumsal kimliğinin tanıtımı veya faktoring faaliyetlerinin yaygınlaştırılması gibi amaçlarla da müşterileri de dâhil olmak üzere gerçek veya tüzel kişilere ayni ya da nakdi olarak bağış yapabilmektedir.

Şirket, 6361 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Bağış ve Yardım Politikasındaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımlarını ilgili yılın Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunmakta ve yıllık Faaliyet Raporu’nda kamuya açıklamaktadır.

Garanti BBVA Factoring, Toplum Gönüllüleri Vakfı’na 52.815 TL, KAÇUV’a 47.978TL ve Türk Eğitim Vakfı’na 1.200 TL olmak üzere, toplam 101.993TL bağış yapmıştır.

Ayrıca Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesinde oluşturulan “Garanti BBVA Factoring Burs Fonu” ile 2021 yılında 13 öğrenciye burs desteği sağlanmıştır.

CO-OP Projesi

2021 yılında 12’ncisi gerçekleştirilen Bahçeşehir Üniversitesi CO-OP Projesi kapsamında, bahar dönemi ders programında “Garanti BBVA Factoring: The World of Receivable Finance” dersleri devam etmiştir. Bu çerçevede Garanti BBVA Factoring yöneticileri tarafından, Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerine 14 haftada toplam 42 saat online ders verilerek sektör ile ilgili bilgiler aktarılmıştır. Ders, her yıl olduğu gibi, 2021 yılında da öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşmıştır.

Çevreci Uygulamalar

Şirket içinde geri dönüşümü desteklemek amacıyla Genel Müdürlük’te masalardan çöp kovaları kaldırılmış, kat içinde belirli noktalara kâğıt, plastik ve diğer atıklar için ayrı atık kutuları yerleştirilmiştir.

İnsan Kaynakları ve Eğitim

Garanti BBVA, çalışanların ihtiyaçları dâhilinde kendilerini hem bugünün hem de geleceğin yetkinliklerine daha donanımlı bir şekilde hazırlanmalarına olanak sağlayacak sürekli öğrenme kültürünü teşvik etmektedir. Eğitim çalışmaları 2021 yılı başında Kampüs Garanti BBVA adıyla tek çatı altında birleştirilerek, daha etkin ve verimli bir yapıya kavuşturulmuştur.

2021’de Garanti BBVA Factoring’de 120 çalışan, teknik, mesleki ve kişisel yetkinliklerini geliştirebilecekleri toplam 2.536 saat eğitime katılmıştır. Çalışan başına düşen eğitim süresi, yıllık 21 saat olarak gerçekleşmiştir.

Eğitimlerin saat bazında %53’ü dijital ortamda gerçekleşmiştir. Garanti BBVA Factoring çalışanları 2021 yılında dijital platformlarda 77 farklı sınıf içi eğitim, konferans ve zirveye katılmıştır. Bunun yanı sıra, çalışanların 170 farklı dijital eğitim alması sağlanmıştır.

Her çalışanın eşit imkânlarla İngilizce & İspanyolca gelişimini desteklemek için GETLingo portal entegrasyonları tamamlanarak çalışanların kullanımına sunulmuştur. Bunun yanı sıra yıla yaygın olarak konu uzmanlarıyla düzenlenen 13 adet “Let’s Talk” canlı yayın ve çalışanların birbirlerinden öğrenmelerini ve bilgi paylaşımını destekleyen “Bir Gidene Soralım!” etkinlikleri de çalışanların katılımlarına sunulmuştur.

Garanti BBVA Factoring, Yabancı Dil Tazminatı uygulamasıyla çalışanları yabancı dil gelişimi konusunda desteklemeyi sürdürmektedir. Yönetici seviyesine kadar olan unvanlardaki çalışanları kapsayan uygulamayla, sınava girerek derece aldıklarını belgeleyen çalışanların sınav ücretleri Şirket tarafından karşılanmaya devam etmektedir.

Çalışanları yaptıkları işi daha iyi yapmalarına, geleceğin yetkinliklerine bugünden hazırlanmalarına fırsat tanıyan “upskilling ve reskilling” eğitimleri, çalışanların %89’unun katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Yıl içerisinde ayrıca deneyim bazında kademelendirilmiş liderlik programları başlatılmış, tüm liderler için hibrit yönetim ortamına yönelik “Liderlik Mesafe Tanımaz” dijital eğitim programı uygulamaya alınmıştır.

Kariyer Haritaları

Garanti BBVA Factoring’in temel insan kaynakları politikası Şirket içi yükselmeye öncelik vererek yönetici kadrolarını kendi içinden yetiştirmektir. 2021 yılında, Garanti BBVA Factoring müdür seviyesindeki terfilerin tamamını kendi yetiştirdiği çalışanlarından gerçekleştirmiştir.

Bu temel politika doğrultusunda; çalışanların yeteneklerine, deneyimlerine, beklenti ve hedeflerine bağlı olarak uygun yolun tanımlanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan ve objektif ve şeffaf kriterlerle belirlenmiş Kariyer Haritaları çalışanlara yol göstermeye devam etmektedir. Garanti BBVA-HR Sistemi ile de yılda bir kez çalışanların performansları online olarak ölçülmektedir.

Üç Çalışana Ödül

Ödül programı ile Şirket’in hedefleri ve stratejileriyle uyumlu “Fark Yaratan” çalışanları, önceden belirlenmiş kategorilerde ödüllendirmek ve Şirket genelinde farkındalık yaratmak hedeflenmiştir. Bu bağlamda 2021 yılında Şirket içerisinde çeşitli kategorilerde bir çalışanımız ödül almaya hak kazanmıştır. Ek olarak; grubumuzun yetenek havuzuna girmeye hak kazanan iki çalışanımız program kapsamında belirlenen ödüllerini almıştır.

Çalışanların cinsiyete göre dağılımı (%)
Erkek 48
Kadın 52
   
Çalışanların yaş ortalaması
Erkek 39
Kadın 39
   
Öğrenim durumu (%)  
İlkokul 1
Lise 6
Ön lisans 7
Lisans 66
Lisansüstü 20
   
Çalışanlara verilen sınıf içi, online ve işbaşı eğitim (saat)
Kişi başı 21
Toplam 2536