Garanti Faktoring A.Ş. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtımına İlişkin Bilgiler

Garanti Faktoring A.Ş. (Şirket) Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayımladığı mevzuat, düzenleme ve kararlar ile Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde; Kurumsal Yönetim uygulamaları, Şirket’in stratejileri ile finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ile Şirket’in ihtiyaçları arasındaki hassas denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Şirket, dağıtılacak kâr payı miktarını, kâr payı dağıtım oranı ve kâr payının ödenme şeklini (nakit ve/veya bedelsiz), ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından alınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket’in kâr dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr dağıtımında kıstelyevm esası uygulanmaksızın, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılmaktadır.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla, eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Şirket Esas Sözleşmesi’nde kâr payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurul’a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgiye kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir ve Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu bilgilere, Faaliyet Raporu ve Şirket’in internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Kâr dağıtım politikasında bir değişiklik yapılması durumunda bu politika Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulur, bu değişikliğe ilişkin Yönetim Kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanır.

Şirket’in Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II.14.1. sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve KMPG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre, Şirket Esas Sözleşme’sinde düzenlenen “kârın tespiti ve dağıtımı” esasına uygun olarak, 64.671.632,36-TL tutarındaki 2020 yılı kârından, vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 50.149.744,53-TL tutarındaki net dönem kârının, 2020 yılı dönem kârından hesaplanan 14.521.887,83-TL tutarındaki ertelenmiş vergi etkisi de dikkate alınarak, yasal ve olağanüstü kâr yedekleri hesaplarına aktarılması ve bu şekilde Şirket bünyesinde tutulmasına karar verilmiştir.