Geçmiş Dönem Bütçe ve Performans Değerlendirmesi

2021 yılında sektörün faktoring alacakları %33,61 oranında artarak 59,543 milyar TL olarak gerçekleşirken, Garanti BBVA Factoring’in toplam alacakları %48 oranında artış göstermiştir.

Bir önceki yıla oranla, sektörde toplam aktiflerde %35,23 artış görülürken, Garanti BBVA Factoring aktif toplamı bakiyesinde %50 oranında artış görülmektedir.

2021 yıl sonu itibarıyla takipteki alacaklar karşılama oranı %86 ve takipteki alacaklar oranı %1,6 olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılının 2. çeyreği ile başlayan Covid-19 salgınının oluşan yeni varyantlar ile 2021 yılında da piyasalar üzerindeki etkisini sürdürmesi, yine 4. çeyrek itibarıyla yaşanan ekonomik belirsizliklere rağmen Garanti BBVA Factoring sağlam finansal yapısı, uygun fonlama kompozisyonu ve etkin risk yönetim politikaları sayesinde, piyasalarda yaşanan volatilitelerden minimum seviyede etkilenerek net faiz marjını 4,85 seviyelerinde korumuştur.

Aktif (milyon TL) 2020 2021
Nakit Değerler ve Bankalar 12 153
Faktoring Alacakları 2.794 4.147
Diğer 6,3 55,4
Toplam Aktifler 2.913 4.356
     
Pasif (milyon TL) 2020 2021
Alınan Krediler 2.088 3.350
Bono İhracı 582 584
Diğer 7,7 77
Özkaynaklar 214 345
Toplam Pasifler 2.913 4.356
     
Net Kâr (bin TL) 2020 2021
Net Faiz Geliri 111.284 211.484
Diğer Gelirler (11.699) (9.935)
Faaliyet Giderleri (49.435) (69.613)
Net Kâr 50.150 131.936
     
Büyüme Oranları (%) Garanti BBVA Factoring Faktoring Sektör
Ortalama Aktifler %45,1 %32,2
Ortalama Faktoring Alacaklar %46 %32
Ortalama Özkaynak %49,6 %15,4
NPL Oranı -%63,9 -%28,6
Toplam Faktoring Çalışan Sayısı -%0,8 -%1,8
     
Kârlılık Oranları (%) 2020 2021
Ortalama Aktif Kârlılığı 2 3,62
Ortalama Özkaynak Kârlılığı 26,99 47,48
Esas Faaliyet Geliri/Ortalama Aktif 12,3 17,5
Esas Faaliyet Gideri/Ortalama Aktif 1,97 1,91
Net Faiz Marjı 3,82 4,85
Karşılama Oranı 90 86