İç Kontrol ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişlerinin Denetim Komitesi Tarafından Değerlendirilmesi

Yönetim Kurulu ve Şirket üst düzey yönetiminin aktif gözetimi, uygun Şirket politikalarının oluşturulması ve izlenmesi, risklerin zamanında, tarafsız ve doğru ölçümü, değerlendirilmesi ve raporlanması, yeterli ve etkin iç kontrol sisteminin oluşturulması, Şirket’in temel ve vazgeçilemez prensipleridir.

Bu kapsamda, İç Kontrol ve Uyum Birimi İç Kontrol Faaliyetleri Kapsamında;

  • Şirket faaliyetlerinin yasal mevzuata, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen strateji ve politikalara uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir biçimde yürütülmesini teminen kontrol faaliyetlerinde bulunmuştur.
  • 2021 yılına ait kontrol planı çerçevesinde, iç kontrol sistemlerinin etkinliğine ilişkin kontrol çalışmaları gerçekleştirmiş ve elde ettiği sonuçları Şirket üst yönetimi ve Denetim Komitesi’ne düzenli olarak raporlamıştır.

2021 yılı içinde Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu aracılığıyla iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği, bu sistemlerle muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişi gözetilmiştir. Şirket stratejisi ve faaliyetleri doğrultusunda iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği 2022 yılında da Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu aracılığıyla gözetilecektir.

Nihat Karadağ

Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi Üyesi

Serkan Çankaya

Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi Üyesi