Komiteler ve Komite Toplantılarına Katılım

Denetim Komitesi

Şirket’in iç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine ilişkin Yönetim Kurulu’nun gözetim görevini yerine getirmesine yardımcı olmak amacı ile kurulmuştur. Komite; muhasebe sistemi, finansal raporlama, kamuyu aydınlatma, iç kontrol sistemi, bağımsız dış denetim, kanun, düzenleme ve etik ilkelere uyum konularında Şirket’in sistem, süreç ve faaliyetlerini gözden geçirmekte; değerlendirmekte ve gerektiğinde Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmaktadır. Komite, yılda dört kereden az olmamak koşuluyla, gerekli görülen her durumda toplanmaktadır.

Denetim Komitesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Karadağ ve Serkan Çankaya’dan oluşmaktadır.

Komite’nin görevleri şunlardır:

İç Kontrol Sistemi:

 • Şirket yönetiminin, iç kontrolün önemini Şirket çalışanları ile paylaşıp paylaşmadığını ve Şirket’te doğru bir “kontrol kültürü”nün yerleşip yerleşmediğini değerlendirmek,
 • Uygulama hata ve eksikliklerine dair İç Kontrol Birimi tarafından gerçekleştirilen periyodik ve sürece dönük inceleme sonuçları hakkında bilgi almak,
 • Benzer şekilde, Uyum ve Risk Yönetimi alanlarında ilgili uzman birimlerden Şirket faaliyetleri hakkında düzenli olarak bilgi almak,
 • T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu ve diğer kurumlar tarafından yapılan denetim çalışmaları sonrasında tespit edilen eksiklikleri takip etmek ve giderilmeyen bulgular ile ilgili Şirket Yönetim Kurulu’na bilgi İç Kontrol Birimi’nin Şirket içi yönetmeliklerinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini gözetmek,
 • İç Kontrol Birimi tarafından hazırlanan yıllık kontrol planları ile planlarda gerçekleştirilen revizyonları Yönetim Kurulu onayı öncesinde gözden geçirmek,
 • İç Kontrol Birimi personelinin atamalarını onaylamak,
 • İç Kontrol Birimi Yönetmeliği’ni, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasından önce gözden geçirmek,
 • İç Kontrol Birimi’nin performans değerlendirmesini gerçekleştirmek, bu konuda gerektiğinde Şirket Genel Müdürü’nün görüşlerini almak,
 • İç Kontrol raporlarında tespit edilen hususlar konusunda Üst Yönetim ve bunlara bağlı birimlerin aldığı kararları izlemek,
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik Md. 13/4 hükümleri çerçevesinde kontrol faaliyetleri ile ilgili hazırlanan İç Kontrol Birimi faaliyet raporu ile faaliyetlerinin sonuçlarını ve değerlendirmelerini içeren Komite’ye sundukları raporları değerlendirmek,
 • İç Kontrol Birimi kadro yapılarının yeterliliği ile kontrol personelinin mevcut eğitim, yetkinlik ve uzmanlık düzeylerini izlemek ve teoride ve pratikte en iyi biçimde yetiştirilmeleri için gerekli tedbirleri almak.

Finansal Raporlama ve Bağımsız Dış Denetim:

 • Şirket’in finansal raporlarının gerçek ve yansıtılması gereken tüm bilgileri kapsayıp kapsamadığını, kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını gözetmek ve tespit edilen hata ve/veya usulsüzlük varsa düzeltilmesini sağlamak,
 • Bağımsız denetim kuruluşunu seçmek, denetim sözleşmelerini hazırlayarak bağımsız denetim sürecini başlatmak ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetmek.

Kanun, Düzenleme ve Etik İlkelere Uyum:

 • İç sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek,
 • Kendisine bağlı birimler vasıtasıyla kanun ve düzenlemelere uyum konusunda Şirket faaliyetlerini gözden geçirmek,
 • Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Şirket içi politika ve uygulama usullerine uyulup uyulmadığını gözetmek ve alınması gereken, gerekli görülen önlemler konusunda Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak.

Denetim Komitesi, 2021 yılında 9 (dokuz) kez toplanmıştır. Bu toplantılarda, İç Kontrol ve Uyum Birimi tarafından gerçekleştirilen periyodik kontrol faaliyetlerinin sonuçları görüşülmüş ve Uyum Görevlisi tarafından Şirket genelindeki uyum faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı ve diğer kurumlar tarafından yapılan denetim çalışmaları sonrasında tespit edilen eksiklikler hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Şirket’in 31 Aralık 2020, 31 Mart 2021, 30 Haziran 2021 ve 30 Eylül 2021 tarihli mali verilerine ilişkin bağımsız denetçi (KPMG) tarafından gerçekleştirilen denetim faaliyetleri sonuçları ve oluşturulan yönetim tavsiye mektubu hakkında Denetim Komitesi Üyelerine bilgi verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi; Ana Sözleşme, Mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanıp uygulanmadığının belirlenmesi ve Şirket’teki olası çıkar çatışmalarının tespiti amacıyla kurulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Nihat Karadağ üyeleri Osman Bahri Turgut ve Serap Çakır’dır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu yapılanması gereğince; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin görevlerini de yerine getirmek amacıyla kurulmuş; bu komitelerin de görevlerini üstlenmiştir.

Komite’nin görevleri şunlardır:

 • Şirket’in Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumunu izlemek,
 • Bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak,
 • Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyulmaması nedeni ile oluşan çıkar çatışmalarını tespit etmek,
 • Pay sahipleri ile İlişkiler Birimi’nin çalışmalarını gözetmek.

Aday Gösterme Komitesi Sıfatıyla:

 • Yönetim Kurulu adaylarının saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi konularında şeffaf bir sistem oluşturmak ve bu hususta politika belirlemek,
 • Yönetim Kurulu’nun yapısının verimliliğini değerlendirmek,
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesini gerçekleştirmek, kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve gözetimini yapmak,
 • Yönetim Kurulu’nun yapısı ve verimliliği konularında yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyeleri Yönetim Kurulu’na sunmak.

Ücret Komitesi Sıfatıyla:

 • Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin öneri hazırlamak,
 • Şirket’in ve üyelerin performansı ile ilgili kullanılabilecek ölçütleri belirlemek,
 • Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerileri Yönetim Kurulu’na sunmak.

Kurumsal Yönetim Komitesi, 2021 yılında 5 (beş) kez toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca, Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapan Komite’nin amacı Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktır.

Komite, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Karadağ ve Serkan Çankaya’dan oluşmaktadır.

Komite’nin görevleri şunlardır:

 • Risk yönetimi stratejilerini esas alarak, Yönetim Kurulu’nun görüşleri doğrultusunda, risk yönetimi politikaları, uygulama yöntemleri ve sistemini belirlemek, uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlamak amacıyla etkin iç kontrol sistemlerini tasarlamak,
 • Belirlenen risklerle ilgili gerekli önlemleri uygulamak ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, risk yönetimi uygulamalarını izlemek,
 • Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmek amacıyla, gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep etmek,
 • Risk yönetimi sistemini yılda en az bir kez gözden geçirerek değerlendirmek,
 • Yönetim Kurulu’nu dönemsel olarak risk yönetimi uygulamaları hakkında bilgilendirmek,
 • İlgili yasal mevzuat ile Komite’ye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

2014 yılında kurulan Komite, kurulduğu tarihten itibaren her iki ayda bir hazırladığı raporu Yönetim Kurulu’na sunmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2021 yılı içinde 6 (altı) kez toplanmıştır. Bu toplantılarda Komite, standart orana uyum, TTK’nın 376’ncı maddesine uyum, Şirket’in döviz pozisyonunun seyri, sorunlu faktoring alacaklarının seyri, bilançonun maliyet-getiri ve vade kompozisyonu, aktif-pasif kompozisyonu ve operasyonel giderlerin seyrine yönelik hazırladığı raporları Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçi ile paylaşmıştır.

Komite’nin görev alanları ve çalışma esasları Şirket internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri Kurumsal Yönetim” bölümünde yer almaktadır.

Aktif Pasif Komitesi

Aktif Pasif Komitesi, Üst Yönetim, birim ve bölge müdürlerinden oluşmaktadır.

Şirket’in bilanço gelişiminden sorumlu olan Aktif Pasif Komitesi, bütçelenen hedeflere ulaşma seviyesini, Şirket’in faiz oranı, kur riski, likidite riski ve operasyonel risklerini değerlendirerek takip etmektedir. Bütçe hedef gerçekleşmelerini düzenli olarak izleyerek, ilgili birimlerce icra edilecek kararların alınmasını sağlamaktadır.

Komite, 2021 yılı içerisinde belirtilen konuları görüşmek ve değerlendirmek üzere, Genel Müdür’ün başkanlığında, haftalık periyodlar halinde 50 (elli) kez toplanmıştır.

Kredi Komitesi

Kredi Komitesi, Murat Atay (Kredi Komitesi Üyesi) ve Kaya Yıldırım’dan (Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür) oluşmaktadır. Osman Bilgin(Genel Müdür Yardımcısı) ve Gülçin İşcan (Genel Müdür Yardımcısı) Kredi Komitesi’ne üye olmamakla birlikte, kredi teklifleriyle ilgili görüş vermek amacıyla toplantılara katılabilmektedir.

Garanti BBVA Factoring Yönetim Kurulu, kredi tahsis yetkilerinin belirli bir tutarını Kredi Komitesi ve Şirket Genel Müdürü’ne devretmiştir. Bölgeler tarafından Genel Müdürlüğe iletilen ve Genel Müdürlük kredi yetkisini aşan kredi teklifleri haftada bir kez toplanan Kredi Komitesi’ne sunulmaktadır.

Kredi Komitesi, sunulan kredi tekliflerini inceleyerek, yetkisi dâhilinde kredi tekliflerini sonuçlandırmaktadır. Komite, yetkisinin üzerinde olan kredi tekliflerini ise sonuçlandırmak üzere Yönetim Kurulu’na sunmaktadır.

Kredi Süreçleri Komitesi

Kredi Süreçleri Komitesi, Kaya Yıldırım (Genel Müdür), Osman Bilgin (Genel Müdür Yardımcısı), Şule Firuzment Bekçe (Genel Müdür Yardımcısı), Gülçin İşcan (Genel Müdür Yardımcısı) ve ilgili iş kolu birim müdürlerinden oluşmaktadır. Kredi Komitesi’ne üye olmamakla birlikte, gerekli görülen hallerde, bölge satış müdürleri de toplantılara katılabilmektedir.

Komite’nin amacı, faktoring taleplerinin temlik mevzuatı çerçevesinde, ihtiyaca cevap verecek sürede, doğru ve verimli analizini sağlayacak kredi süreçlerini oluşturmak ve geliştirmek, etkin yönetimini sağlamaktır.

IT Komitesi

IT Komitesi, Kaya Yıldırım (Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür), Gülçin İşcan (Genel Müdür Yardımcısı), Osman Bilgin(Genel Müdür Yardımcısı), Şule Firuzment Bekce (Genel Müdür Yardımcısı) ve ilgili birim müdürlerinden oluşmaktadır.

Komite’ye üye olmamakla birlikte, gerekli görülen hallerde, Şirket yöneticileri ve çalışanları da toplantıya katılabilmektedir.

IT Komitesi, Şirket’in IT ihtiyaçlarının önceliklendirilerek yol haritasının belirlenmesi ve onaylanan öncelikler ile uyumun izlenerek sapmaların değerlendirilmesi görevlerini yerine getirmek üzere kurulmuştur.

Komite 2021 yılında 2 (iki) kez toplanmıştır.

Komite’nin 2021 yılında yapılan toplantısında çalışması devam eden ve tamamlanma tarihleri belli olan projeler değerlendirilmiş; projeleri açılmış ancak henüz bir planlama verilmemiş projelerin öncelikleri belirlenmiştir.